Carmen Terlouw 10e op Bekerkampioenschap

Afgelopen zaterdag heeft Carmen Terlouw (16 jr) en lid van Handboog Vereniging Target, een 10e plaats behaald tijdens het Bekerkampioenschap in Ulvenhout. Tijdens de voorronden stond ze super geconcentreerd te schieten wat resulteerde in 248 punten (wat ruim 8 punten per pijl gemiddeld is.! ) zij plaatste zich als 10e ( uit 24) voor de finale ronden. Deze werden geschoten volgens een Set-systeem, waar zij met 5-3 haar tegenstander gewonnen moest geven. Al met al eindigde zij als 10e wat een waanzinnige prestatie is voor een schutter van haar leeftijd en nog naar 2 jaar de handboogsport beoefend. Onze leden, familie en trainer zijn dan ook erg trots op haar.

Seniorenteam Target presteert goed in Purmerend

TEAM TARGET SCOORT IN PURMEREND Een seniorenteam van handboogvereniging Target heeft zondag 10 februari een wedstrijd bij de Waterlandschutters in Purmerend redelijk succesvol afgesloten met een 4e plaats. Het team, bestaande uit : vlnr. Pieter v/d Toorn, Cor de Jong en Johan Ruhe wist zich na de 1e speelronde te plaatsen voor de finalerondes waarin zich de beste 4 teams moesten meten. Terwijl de 1e ronde bestond uit individueel 2x 30 pijlen werden de finalerondes wat spannender gemaakt door de tijdsdruk wat op te voeren. Terwijl normaliter een schutter 2 minuten heeft per 3 pijlen moesten de schutters van Target gezamenlijk 6 pijlen schieten in dezelfde 2 minuten. In de halve finale werd verloren vam nr 1 van de 1e speelronde en ook in de troostfinale konden de schutters niet hun stempel op de wedstrijd drukken. Ondanks het feit dat deze discipline een nieuwe ervaring was voor de schutters, hebben ze zich kranig geweerd wat uiteindelijk resulteerde in een 4e plaats. Op zich niet slecht voor de eerste keer.

Rick en Carmen presteren goed op NK-handboogschieten DEN BOSCH

Zaterdag 26 en zondag 27 januari werd in Den Bosch het nationaal kampioenschap handboogschieten georganiseerd. Target was daar vertegenwoordigd met 2 jeugdschutters, te weten Rick van Gent (compoundklasse) en Carmen Terlouw (recurveklasse). UIt hoofde van hun prestaties in de regionale competities (beiden een 2e plaats in hun discipline) waren zij hiervoor uitgenodigd. Carmen kon op de 1e speeldag haar inzet niet verzilveren en wist zich uiteindelijk te plaatsen als 13e. Rick wist zich op de eerste speeldag te plaatsen voor de 1/8 finale waarin hij zich op zondag moest meten met de nr 1 van zaterdag. Na een spannende wedstrijd waarin Rick zich prima heeft geweerd moest hij uiteindelijk genoegen nemen met een 6e plaats. Een prachtig resultaat op een Nationaal kampioenschap met scores van 263 en 272 punten met 30 pijlen. Dit is een prima gemiddelde en mocht Rick zo doorgaan dan belooft dat nog wat voor de toekomst, maar ook Carmen heeft getoond potentie te hebben. Al met al een leerzame dag voor de jeugdschutters van HBV Target op dit niveau. De schutters, hun trotse trainer Marco Jongkind en de meegereisde familie en vrienden mogen met opgeheven hoofd terugkijken op een mooi evenement.

Regio jeugdwedstrijden

Zaterdag 19 januari was de eerste jeugdwedstrijd van dit jaar. Enkele jeugdleden van Target doen weer mee met de jeugdcompetitie, waarin zij samen met de jeugdleden van andere verenigingen in de regio strijden om via een competitie om een podium plaats.

De opkomst van de leden was ook vandaag weer hoog, ruim 50 schutters waren afgereisd naar Amsterdam om hier samen hun wedstrijd op 18m te schieten. Als kers op de taart waren er nog prijsuitreikingen van het afgelopen seizoen, waarbij Carmen Terlouw ( 15 jr) en slechts 2 jaar lid van onze vereniging een medaille voor de 2e plaats in de regio in ontvangst mocht nemen.

De jeugdleden van Target schieten zowel individueel, maar ook de meiden vormen een team. De scores van afgelopen jaar resulteerden dat zij 1e in hun klasse zijn geworden. Uiteraard streven zij dit jaar om hun titel te prolongeren door in een hoger klasse te schieten.  De resultaten van deze wedstrijden zijn ook op onze site te vinden.

Koningsverschieting 2019

Donderdag 17 januari jl. Werd op handboogvereniging target de jaarlijkse wedstrijd geschoten om de hoogste plaatsen in de vereniging. Tijdens deze wedstrijd over 28 pijlen wordt bepaald wie zich het komende jaar koning of koningin van de vereniging mag noemen. In de barebow-klasse waarin er geschoten wordt zonder vizier werd Harrie van Engelen winnaar. Harrie was onverwacht winnaar maar ziet zijn inzet en enthousiasme beloond. In de compound klasse, wat juist het tegenovergestelde is van de barebow, met vizier  en stabilisatoren, werd Marcel van Rekum winnaar. Marcel wist met 28 pijlen 260 punten te vergaren, wat een gemiddelde score betekent van 9,3 waarbij 10 het maximale haalbare is! Bij de dames in de recurve-klasse, de meest geschoten discipline, was er ook sprake van een verrassing, Carmen Terlouw  mag zich het komende jaar koningin noemen, met aan haar zijde als 2e geëindigd en hofdame: Lieke Mur. Bij de heren recurve was Johan Ruhe  winnaar en mag zichzelf koning noemen. Johan zal zich in het komende jaar moeten meten met andere koningen uit het hele land in een onderlinge wedstrijd om de koning der koningen te bepalen.

Privacyverklaring

Privacy Policy

 

Handboog Vereniging Target Aalsmeer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Handboog Vereniging Target Aalsmeer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

–          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Handboog Vereniging Target Aalsmeer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van Leden worden door Handboog Vereniging Target Aalsmeer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Het Lidmaatschap bij HBV Target Aalsmeer

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Handboog Vereniging Target Aalsmeer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          Telefoonnummer;

–          E-mailadres;

–          Geboortedatum;

–          Behaalde wedstrijd resultaten

–          Bankgegevens.

–          Bondsnummer

–          Verenigingsnummer

–          Dicipline

–          Klasse

Uw persoonsgegevens worden door Handboog Vereniging Target Aalsmeer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

–          Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

–          Het verzorgen van de (financiële) administratie;

–          Het verwerken van scores, geschoten tijdens wedstrijden demonstraties en/of clinics.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Handboog Vereniging Target Aalsmeer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–          Alle personen die namens Handboog Vereniging Target Aalsmeer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

–          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

–          Onze bestuurs- en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Handboog Vereniging Target Aalsmeer

St. Janstraat 33

2435 WX  Zevenhoven

Email: info@hbvtarget.nl

Jos van ’t Schip wint regiokampioenschappen

HBV TARGET SUCCESVOL IN RAYON NOORD-HOLLAND

Jos van ’t Schip, een schutter van handboogvereniging Target heeft op 14 april in Purmerend de  gewonnen in de discipline 25 meter met 1 pijl. Deze discipline houdt in dat de schutter 2 rondes van 25 pijlen op een afstand van 25 meter moet schieten. Per keer wordt er maar 1 pijl geschoten. Het totaal van de 50 pijlen wordt dan opgeteld. Jos had op 14 april de zenuwen het beste onder controle. Deze eindronde bij de Waterlandschutters in Purmerend was de climax van een aantal wedstrijden die door het gehele rayon Noord-Holland waren verschoten. Jos is een zeer enthousiaste handboogschutter en valt op zijn eigen vereniging in Kudelstaart ook regelmatig in de prijzen. De 25 meter discipline heeft hij in de handboogaccommodatie voldoende kunnen oefenen, zij het vaak na afloop van de clubavonden omdat de normaal geschoten afstand veelal 18 meter is.

Kudelstaartse veiling wordt dorpsfeest!

Als je de avond van zaterdag 12 mei nog niet hebt vastgelegd in je agenda, moet je dat nu toch echt doen. Het wordt een avond die je niet gauw zult  vergeten! Want de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart belooft een echt dorpsfeest te worden. En dat niet alleen: heel Kudelstaart  is erbij die avond in het Dorpshuis. Je wordt gemist als je er niet bent…

 

Het wordt een feestelijke avond. Veilingmeesters Dick Venema en Gert Ubink zullen met de nodige kwinkslagen weer mooie producten en leuke diensten onder de hamer brengen. Alles bij elkaar gaat het om ruim 300 kavels!

 

Voor wie wil inzoomen op bloemen: daar zitten natuurlijk weer prachtige boeketten bij! Ruim 1.500 rozen en zeker 1.000 gerbera’s komen langs in tientallen bossen en boeketten. Daarmee kun je nog ‘s goed thuis komen op Moederdag! De avond begint op zaterdag 12 mei om 20.00 uur en duurt tot in de kleine uurtjes van zondag.

 

Voor meer informatie en de kavellijst, kijk op: www.veilingkudelstaart.nl

Jeugd training

In onderstaand overzicht de scores welke op de jeugd trainingsavonden zijn geschoten. Onze Jeugdschutters trainen elke woensdagavond van 19.30 tot ca. 22.30 uur. elke 2 weken schieten zij een wedstrijd op 18m, met 30 pijlen